LXXX sesja Rady Powiatu Grajewskiego oraz Komisja Budżetu, Polityki Społecznej i Gospodarczej

Uprzejmie zapraszamy na LXXX sesję Rady Powiatu Grajewskiego, która odbędzie się w dniu 12 września 2023 r. (wtorek) o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatuw okresie od ostatniej sesji.
 1. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego i weterynaryjnego na terenie Powiatu Grajewskiego w 2022 r.
 2. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Grajewskiego na lata 2024 – 2031”;
  2. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2023 roku w Powiecie Grajewskim;
  3. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych, działających na terenie powiatu grajewskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;
  4. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grajewskiego na rok 2023;
  5. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grajewskiego na lata 2023-2026.
 3. Stanowisko Rady Powiatu Grajewskiego w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji na terenie powiatu grajewskiego.
 4. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
 5. Zamknięcie sesji.

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 12 września (wtorek) br. o godz. 07:45 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Społecznej i Gospodarczej Rady Powiatu Grajewskiego.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Analiza projektów uchwał skierowanych na sesję Rady Powiatu:
 1. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Grajewskiego na lata 2024 – 2031”;
 2. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2023 roku w Powiecie Grajewskim;
 3. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych, działających na terenie powiatu grajewskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;
 4. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grajewskiego na rok 2023;
 5. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grajewskiego na lata 2023-2026.
 1. Prezentacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Grajewskiego na lata 2024 – 2031 przez firmę EKOTON sp. z o.o. z Białegostoku.
 2. Analiza stanu zagospodarowania mienia stanowiącego własność powiatu.
 3. Zapoznanie się ze stanem realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu Grajewskiego realizowanych w 2023 r.

Sprawy różne.

Dodana: 5 wrzesień 2023 11:30

Zmodyfikowana: 5 wrzesień 2023 11:30