Przebudowa dworu w Niećkowie

 

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

 

w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą „Konkurs wniosków na zadania z zakresu ochrony zabytków”

WSPIERA W ROKU 2021

w kwocie 53 000,00 zł

 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
„Przebudowa dworu w Niećkowie”

 

REALIZOWANE PRZEZ :

Powiat Grajewski

 

Nadzór konserwatorski: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku Delegatura w Łomży

Nadzór merytoryczny: Biuro Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego


Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Przebudowa dworu w Niećkowie”

W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.) o wartości nieprzekraczającej kwoty  130 000,00 zł, na realizację zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej ,,Przebudowa dworu w Niećkowie”, w dniu 31.05.2021 r. została zawarta umowa z Wykonawcą wyłonionym w niniejszym postępowaniu, Panią Barbarą Sarna – Tykocką prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą NON-BOX Barbara Sarna -Tykocka, ul. A. Mickiewicza 7 lok. 5, 15-213 Białystok.

W ramach zawartej umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową, w skład której będą wchodziły następujące dokumenty:

  1. kompletny projekt budowlany,
  2. projekty wykonawcze/ projekty techniczne każdej z branż,
  3. przedmiary robót dla każdej z branż,
  4. kosztorysy inwestorskie dla każdej z branż,
  5. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdej z branż,
  6. prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę.

Wartość dokumentacji wynosi 70 848,00 zł brutto, w tym:

  • środki własne powiatu -17 848,00 zł,
  • dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego – 53 000,00 zł.

Termin zakończenia prac wyznaczono na dzień 30.11.2021 r.

Dodana: 26 maj 2021 09:41

Zmodyfikowana: 1 czerwiec 2021 09:37