Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wissę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

projekt  p.n.: „Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wissę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B”

 

Kwota dofinansowania:                   1 800 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji:        1 800 771,57 zł

Zadanie inwestycyjne jest realizowane w województwie podlaskim, powiecie grajewskimi, gminie Radziłów w obrębie miejscowości Czachy.

Celem realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wissę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B” jest zapewnienie dostępności dla wszystkich pojazdów dopuszczonych do ruchu na drogach publicznych w okolicach miejscowości Czachy, w szczególności do terenów wykorzystywanych rolniczo.

Realizacja zadania inwestycyjnego zakłada:

  1. rozbiórkę istniejącego mostu przez rz. Wissę w m. Czachy, trójprzęsłowego, o długości 32,50 mi szerokości całkowitej 5,20 m, o przyczółkach i filarach drewnianych posadowionych na palach drewnianych, konstrukcji nośnej w postaci stalowych belek dwuteowych swobodnie podpartych, oraz pokładzie i poręczach drewnianych;
  2. budowie nowego mostu przez rz. Wissę w m. Czachy w miejscu istniejącego zlokalizowanego w km rob. 0+053,82 na drodze powiatowej nr 1836B, trójprzęsłowego, o długości 36,20 m, szerokości całkowitej 7,06 m, skrajni poziomej na moście 6,50 m, nośności klasy B wg PN-85/S-10030, przyczółkach ze stalowych ścianek szczelnych z żelbetowym oczepem i żelbetowymi płytami przejściowymi, filarach w postaci dwóch rzędów pali stalowych zwieńczonych oczepami z belek stalowych, ustroju nośnym swobodnie podparty w postaci rusztu stalowego, pomostu z krawędziaków, nawierzchni jezdni z asfaltu lanego, balustradach z elementów stalowych i stalowych barierach energochłonnych;
  3. przebudowę dojazdów do mostu na długości 30 m przed mostem i 25 m polegającą na wykonaniu: prac rozbiórkowych, ustawienia krawężników betonowych na długości po 8,00 m przed i za mostem, umodnienia poboczy i skarp przez obrukowanie na długości po 5,00 m przed i za mostem i obsianie trawą, nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa, uzupełnieniu poboczy, ustawienia stalowych barier energochłonnych.

W dniu 19.05.2021 r. została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwem Budownictwa Komunikacyjnego „MOSTAR” Sp. z o.o., ul. Słowackiego 60, 16-300 Augustów – Lider konsorcjum, i Ekodrom Sp. z o.o., ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów – Partner konsorcjum, wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji.

W celu wykonania niniejszej umowy, w dniu 19.05.2021 r. protokolarnie przekazano teren budowy odcinka drogi powiatowej Nr 1836B w m. Czachy w związku z realizacją niniejszego zadania.

Termin realizacji zadania: 200 dni (kalendarzowych) od podpisania umowy.

Most Czachy.jpg

 

Dodana: 20 maj 2021 09:03

Zmodyfikowana: 3 grudzień 2021 09:34