Rozbudowa drogi powiatowej nr 1795B w miejscowości Biebrza

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” p.n.:

,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1795B w miejscowości Biebrza”

mająca na celu:

skrócenie czasu dojazdu do drogi krajowej nr 61 oraz poprawę komfortu życia mieszkańców miejscowości Biebrza poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 1795B w miejscowości Biebrza

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania:

„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

Powiat Grajewski informuje, iż zakończył realizację I etapu operacji p.n.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1795B w miejscowości Biebrza”, polegającego na opracowaniu dokumentacji technicznej. W ramach realizacji I etapu operacji Powiat Grajewski zlecił:  

  • wykonanie badań geologicznych podłoża gruntowego oraz opracowanie dokumentacji geotechnicznej z przeprowadzonych badań,
  • opracowanie mapy do celów projektowych wraz z wniesieniem do zasobu geodezyjnego,
  • opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej podziału działek w ilości 11 szt., w obrębie miejscowości Pieńczykówek, Gmina Rajgród, wraz z wniesieniem do zasobu geodezyjnego
    i uwierzytelnieniem map podziałów

oraz zakupił niezbędne kopie mapy ewidencyjnej, wykazy podmiotów oraz wykazy działek ewidencyjnych przyległych do drogi powiatowej nr 1795B położonych na terenie Gminy Rajgród.

Po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia oraz stosownych opinii, dokumentację techniczną opracował Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie.

             W dniu 27 kwietnia 2018 r. Powiat Grajewski uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, która jako niezaskarżona w terminie 14 dni od daty doręczenia stała się ostateczna dnia 28 maja 2018 r.

30 maja 2018 r. Powiat Grajewski ogłosił przetarg nieograniczony w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych operacji p.n.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1795B w miejscowości Biebrza”.

 


27 lipca 2016 r. została podpisana umowa na realizację zadania drogowego z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” p.n.:

,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1795B w miejscowości Biebrza”

mająca na celu:

skrócenie czasu dojazdu do drogi krajowej nr 61 oraz poprawę komfortu życia mieszkańców miejscowości Biebrza poprzez  rozbudowę drogi powiatowej nr 1795B w miejscowości Biebrza

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej  w ramach poddziałania:

„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Powiat Grajewski  informuje, iż w dniu 27 lipca 2016 r. została podpisana  umowa o przyznaniu pomocy  Nr 00085-65151-UM1000196/16 pomiędzy Powiatem Grajewskim  z siedzibą w Grajewie, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo, a Samorządem Województwa Podlaskiego z siedzibą w Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego1, 15-888 Białystok na realizację operacji p.n.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1795B w miejscowości Biebrza”.  W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: skrócenie czasu dojazdu do drogi krajowej nr 61 oraz poprawa komfortu życia mieszkańców miejscowości Biebrza poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 1795B w miejscowości Biebrza.

 W wyniku realizacji operacji,  zakłada się  osiągnięcie następujących wskaźników ( w km):

1) budowę drogi na długości 1,1 km.

Operacja zostanie zrealizowana w: województwie podlaskim, powiecie grajewskimi, gminie Rajgród, miejscowości Biebrza.

Wartość przyznanej pomocy ze środków „EFRROW” w formie refundacji wynosi 578 330,00 zł  (słownie złotych: pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści 00/100), tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Wartość całkowita operacji: 908 895,57 ( słownie złotych: dziewięćset osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć 57 /100).

 


                                                         

 

 

 

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” p.n.:

,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1795B w miejscowości Biebrza”

mająca na celu:

skrócenie czasu dojazdu do drogi krajowej nr 61 oraz poprawę komfortu życia mieszkańców miejscowości Biebrza poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 1795B w miejscowości Biebrza

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania:

„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

                              

Powiat Grajewski informuje, iż zakończył realizację II etapu operacji p.n.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1795B w miejscowości Biebrza”, polegającego na wykonaniu robót budowlanych.
            W dniu 26 października 2018 r. dokonano odbioru końcowego robót, których wykonawcą było Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe ,,UNIDROG” Sp. z o. o. w Grajewie. W ramach realizacji zadania wykonano na długości 1,1 km drogi: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowę, nawierzchnię, roboty wykończeniowe, oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic. Wartość wykonanych robót wyniosła 1 705 218,19 , z tego planowane do otrzymania dofinansowanie ze środków UE 571 080,00 zł.

Realizacja zadania przez powiat była możliwa dzięki dofinansowaniu z UE, a także wsparciu finansowemu z budżetu Gminy Rajgród.

 

Dodana: 27 lipiec 2016 17:56

Zmodyfikowana: 30 październik 2018 10:03