Zdalna Szkoła w powiecie grajewskim

,,Zdalna Szkoła w powiecie grajewskim”

Powiat Grajewski, jako organ prowadzący szkoły ponadpodstawowe, podpisał z Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Spokojnej 13A, umowę o powierzenie grantu nr 991/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Projekt zakłada zakup 26 szt. laptopów wraz z zewnętrznymi napędami optycznymi, które będą wykorzystywane do nauki zdalnej przez uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu grajewskiego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne nauka zdalna jest bezpieczną formą edukacji i prewencją w zakresie epidemii COVID-19. Zakupiony sprzęt zostanie przekazany protokolarnie przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, sześciu szkołom ponadpodstawowym, tj. Zespołowi Szkół Nr 1 w Grajewie, Zespołowi Szkół Nr 2 im. 9 PSK w Grajewie, Zespołowi Szkół im. Ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie, Zespołowi Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie, Zespołowi Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie, Zespołowi Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie, a następnie szkoły te użyczą otrzymany sprzęt potrzebującym uczniom, według ustalonych kryteriów.

Na realizacje projektu Powiat Grajewski otrzymał dofinansowanie w kwocie 76 960, 00 zł, stanowiące 100% kwoty wydatków kwalifikowanych.


„Zdalna Szkoła w powiecie grajewskim”

 Powiat Grajewski, jako organ prowadzący szkoły ponadpodstawowe, realizuje przy współpracy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Spokojnej 13A, umowę o powierzenie grantu nr 991/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Na realizację projektu Powiat Grajewski otrzymał dofinansowanie w kwocie 76 960, 00 zł, stanowiące 100% kwoty wydatków kwalifikowanych.

W ramach realizacji projektu w dniu 24.07.2020 r. Powiat Grajewski podpisał umowę z F.H.U. „HORYZONT” Krzysztof Lech z siedzibą przy ul. 11-go Listopada 21
w Gorlicach, na dostawę 34 szt. laptopów wraz z zewnętrznymi napędami optycznymi. Wykonawca został wyłoniony w wyniku prowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego. Wartość podpisanej umowy wynosi 77 367,00 zł.

Pierwotnie w ramach przyznanego grantu, projekt zakładał zakup 26 sztuk laptopów wraz z zewnętrznymi napędami optycznymi. Powiat Grajewski w związku
z niewykorzystaniem w trakcie realizacji zamówienia podstawowego całej kwoty otrzymanego grantu, udzielił zamówienia uzupełniającego, polegającego na powtórzeniu podobnej dostawy obejmującej 8szt. laptopów wraz z zewnętrznymi napędami optycznymi.

            W dniu 31.07.2020 r. do siedziby Starostwa Powiatowego w Grajewie, Wykonawca zgodnie z umową dostarczył sprzęt komputerowy, który następnie zostanie przekazany protokolarnie przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, sześciu szkołom ponadpodstawowym z terenu powiatu grajewskiego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski tj. Zespołowi Szkół Nr 1 w Grajewie, Zespołowi Szkół Nr 2 im. 9 PSK w Grajewie, Zespołowi Szkół im. Ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie, Zespołowi Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie, Zespołowi Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie, Zespołowi Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie. Decyzję o przydzieleniu sprzętu uczniom podejmą dyrektorzy placówek. Projekt z pewnością przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia w procesie zdalnego nauczania.

 


„Zdalna Szkoła w powiecie grajewskim”

W dniu 27 sierpnia 2020 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego dyrektorzy szkół ponadpodstawowych odebrali sprzęt komputerowy: 34 laptopy wraz z zewnętrznymi napędami optycznymi.

Sprzęt został zakupiony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Na realizację projektu Powiat Grajewski otrzymał dofinansowanie w kwocie 76 960, 00 zł, stanowiące 100% kwoty wydatków kwalifikowanych.

Sprzęt trafi przede wszystkim do uczniów, ale też do nauczycieli sześciu szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu grajewskiego, tj. Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie, Zespołu Szkół Nr 2 im. 9 PSK w Grajewie, Zespołu Szkół im. Ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie, Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie, Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie, Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie.

Decyzję o przydzieleniu sprzętu uczniom podejmą dyrektorzy placówek. Projekt z pewnością przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia w procesie zdalnego nauczania.

Dodana: 6 maj 2020 14:01

Zmodyfikowana: 28 sierpień 2020 12:35