Nieodpłatna Pomoc Prawna

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945), w 2023 roku na terenie powiatu grajewskiego uruchomiono dwa Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej tj.:

1. Punkt w Grajewie zlokalizowany w  budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wojska Polskiego 74 C obsługiwany przez prawników wyłonionych przez Okręgowe Rady Adwokatów i Radców Prawnych:

Poniedziałek, godz. 8:00 – 12:00 – Adwokat Adriana Chrzanowska
Wtorek, godz. 8:00 – 12:00 – Radca prawny Łukasz Pachucki
Środa, godz. 8:00 – 12:00 – Adwokat, mediator Joanna Gierczak
Czwartek, godz. 8:00 – 12:00 – Radca prawny Łukasz Pachucki
Piątek, godz. 8:00 – 12:00 – Adwokat Dorota Wszeborowska


2. Punkt mobilny (po jednym dniu w tygodniu na terenie każdej gminy za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy); obsługują prawnicy wyłonieni przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA, z siedzibą w Nowym Sączu:

Poniedziałek, godz. 8.00 - 12.00
Urząd Gminy w Radziłowie,
Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów
Adwokat Małgorzata Maciejewska
Nieodpłatna Pomoc Prawna

Wtorek, godz. 8.00 - 12.00
Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie,
ul. Szczuki 1, 19-230 Szczuczyn
Adwokat Cezary Chrzanowski
Nieodpłatna Pomoc Prawna

Środa, godz. 10.00 - 14.00
Gminna Biblioteka Publiczna w Rudzie
ul. Szkolna 1,
Doradca, mediator Krzysztof Bolek
Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

Czwartek, godz. 8.00 - 12.00
Urząd Miasta w Rajgrodzie,
ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród
Radca prawny Krzysztof Bolek
Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

Piątek, godz. 8.00 - 12.00
Szkoła Podstawowa w Wąsoszu,
ul. Piaskowa 13, 19-222 Wąsosz
Adwokat Cezary Chrzanowski
Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej - art 4 ust 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r o nieodpłatnej pomocy prawnej , nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945.).

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Nieodpłatna mediacja świadczona jest tylko w środy (poza dniami wolnymi od pracy) w godz. 8:00-10:00 w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie oraz od godz. 10:00 do 14:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudzie.

Zapisy na wizyty przyjmowane są:

 • pod numerem telefonu: 86 273 84 60 (w godzinach 7:30 – 15:30);  
 • e-mailem: npp@starostwograjewo.pl,
 • ON-LINE pod linkiem lub
 • w formie papierowej drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Grajewie ul. Strażacka 6 B; 19-200 Grajewo.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się, lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, lub w innym miejscu dostosowanym do potrzeb tych osób.

Osoba, która zgłosi uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa staroście, w formie papierowej lub elektronicznej:

- pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,

- wskazuje okoliczności to uzasadniające oraz dostępne środki porozumiewania się na odległość.

Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.

 

ZAKRES UDZIELANEJ NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • nieodpłatną mediację, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.  

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego oraz gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Dodana: 13 marzec 2019 09:39

Zmodyfikowana: 17 kwiecień 2023 11:59