"Rehabilitacja 25 plus" edycja 2022/2023

Ilustracja do artykułu Za Życiem 2.jpg

DOFINANSOWANO
ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus”
edycja 2022/2023 w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie

DOFINANSOWANIE
450 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
450 000 zł

 

Zadanie realizowane jest przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie od września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r. i kierowane jest do osób niepełnosprawnych, uzależnionych od opieki innych osób i przez to wykazujących codzienną bierność oraz wykluczenie społeczne.

Celem przedmiotowego zadania jest świadczenie indywidualnego i/lub grupowego wsparcia wobec beneficjentów programu „Rehabilitacja 25 plus”, które obejmuje: całodzienne usługi opiekuńcze, aktywizację fizyczną, intelektualną i społeczną, a także zawodową. Beneficjentami programu są niezatrudnione osoby niepełnosprawne będące absolwentami szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy bądź osoby, które wypełniły w oznaczonym okresie realizację obowiązku nauki w szkolnictwie specjalnym.

Ogółem w projekcie bierze udział piętnaście osób, spełniających wymagania rekrutacyjne programu, w tym siedem kobiet.

W ramach realizowanego programu zapewnia się jego uczestnikom następujące benefity: 

  • pomoc psychologiczno-pedagogiczną, poradnictwo zawodowe, wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego (indywidualne lub/i grupowe);
  • możliwość udziału w zajęciach indywidualnych lub grupowych, doskonalących umiejętności samoobsługowe, higieniczne, porządkowe oraz rozwijających samodzielność, zdolności poznawcze i umiejętności społeczne;
  • możliwość udziału w grupowych zajęciach prowadzonych w charakterze zajęć politechnicznych (ślusarstwo, stolarstwo, introligatorstwo, garncarstwo),  gospodarstwa domowego (zajęcia krawieckie, kulinarne, porządkowe), modelarstwa, żeglarstwa;
  • możliwość udziału w zajęciach rekreacyjnych, kulturalnych, sportowych i artystycznych;
  • możliwość udziału w zajęciach indywidualnych i grupowych, umożliwiających nabycie umiejętności kluczowych niezbędnych na rynku pracy;
  • możliwość udziału w indywidualnych zajęciach rewalidacyjnych, korekcyjnych, usprawniających, terapeutycznych i rehabilitacyjnych w zależności od potrzeb oraz dyspozycji intelektualnej i fizycznej zainteresowanego beneficjenta;
  • pomoc w samoobsłudze i utrzymaniu higieny osobistej;
  • transport dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji programu i z powrotem do domu

   w łącznym wymiarze czasu wsparcia nie mniejszym niż sto godzin miesięcznie.

 

 W zakresie realizacji całego przedsięwzięcia sukcesywnie realizowane będą wszystkie zaplanowane cele programowe z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników programu. Szczególną formą programowego wsparcia są indywidualne zajęcia usamodzielniające prowadzone w różnych publicznych miejscach Grajewa, np. w urzędach, instytucjach, sklepach, punktach usługowych oraz w ośrodkach kultury, nauki, zdrowia
i rehabilitacji. Uzupełnieniem jej są zajęcia uspołeczniające prowadzone
w terenie, których celem jest poznanie miasta, układu jego ulic, osiedli, placów i parków oraz położenia ważniejszych obiektów i punktów orientacyjnych,
a także nabycie umiejętności bezpiecznego poruszania się po mieście, zdobywania potrzebnych informacji oraz korzystania z różnych dóbr kultury.

Dodana: 30 wrzesień 2022 08:04

Zmodyfikowana: 30 wrzesień 2022 08:04